3788 Views

Samfunnsstudier – nyttig kobling mellom EU og Norsk havbruk

Kunnskap om hvordan EU fungerer er kjempenyttig for havbruksnæringen. Dette mener Marta Abelsen. Hun tar mastergrad i Europastudier og sikter mot en karriere som EU-rådgiver innen maritim næring.

Januar 27, 2023
Norsk havbruk og EU: Marta Abelsen tar master i Europastudier ved NTNU i Trondheim. I vinter deltok hun på Brohodekonferansen i regi av Blått kompetansesenter. Foto: Marte Østmoe
Skrevet av:

Marte Østmoe

Studiet er absolutt relevant med tanke på behovet for både regionale og nasjonale veiledere som kan lose næringen innen EUs regelverk. Dette sier Marta Abelsen, men innrømmer samtidig at da hun startet på studiene i NTNU i fjor var motivasjonen en ganske annen.

– Jeg har, og har lenge hatt, en drøm om en karriere i utenrikstjenesten, men hadde et ønske om å undersøke relevansen studiet har for næringslivet. Koblingen mellom studiene og havbruksnæringen kom til meg ganske tilfeldig, forteller hun og viser til en nettside ved navn NTNU-bridge. Disse nettsidene gir blant annet en oversikt over stillingsutlysninger, men også messer og konferanser. Her fant Marta en invitasjon til Nor-Fishings årlige konferanse.

– Jeg kom dit i august 2022 og møtte der prosjektleder ved NTNU og Institutt for maritim teknikk, Alexandra Neyts. Hun mente at kompetansen jeg nå får er høyst anvendelig og viktig for den voksende havbruksnæringen.

Å være med, men likevel utenfor

Europastudier på NTNU i Trondheim omhandler i stor grad hvordan og hvorfor EU ble til. Ikke desto mindre ser man på hvordan EU har utviklet seg fra å i første rekke være et fredsprosjekt med hovedsakelig økonomisk samarbeid, til å bli en politisk union.

– Vi studerer også hvordan Norges tilnærming til dette har vært, forteller Marta Abelsen. – Dette er viktig med tanke på at vi står utenfor EU og ofte omtaler oss selv som et annerledesland.

Studiene belyser positive og negative sider det er for et land å ikke være medlem. Er det eksempelvis problematisk å stå utenfor EU, men likevel delta i EØS-avtalen?

– EØS-avtalen er en dynamisk avtale, forklarer Marta Abelsen og presiserer: – Når EU vedtar ny politikk innenfor de områdene som omhandles i EØS-avtalen, implementeres denne i Norge, men ofte uten offentlig debatt. Det er en svært omfattende avtale som jeg tror Ola og Kari Nordmann generelt vet lite om, men som er utrolig viktig for oss og næringslivet.

Toll på fisk

– EØS-avtalen inkluderer ikke sjømat, men fiskerinæringa påvirkes likevel, forteller Marta Abelsen. Hun peker spesielt på EUs veterinærregelverk, at lovene er en del av EØS og omhandler alt fra fôr til fiskehelse.

– Som kjent er Norge verdens nest største eksportør av sjømat, opplyser hun.

– 60% av Norges sjømateksport går til land i EU og reguleres av vanlige bilaterale avtaler med EU. Dette innebærer at handelen ikke fritas for toll. I tillegg øker tollen jo høyere grad av prosessering fisken har vært gjennom før den kommer inn i EU. Høye tollpriser er altså bakgrunn for at man kan påstå at sjømatnæringen er den som betaler den høyeste prisen for norsk EU-utenforskap.

Havet som fordypningsemne

– Sjømatnæringen har gått i bresjen for norsk EU-medlemskap før, informerer Marta Abelsen. Retorisk spør hun: – Står det klart for næringen og nordmenn generelt hvor mye EU påvirker Norge både økonomisk og politisk?

Dette ønsker Abelsen å sette seg grundig inn i. At samfunnsstudier også gjelder havbruksnæringen er kanskje en litt ny tanke, mener hun, men legger til at det er viktig å orientere seg litt utenfor boksen og tror med sikkerhet av havbruksnæringen vil ha stor nytte av en europarådgiver.

Å komme til denne konklusjonen har likevel tatt noen år. Bodøværingen Marta Abelsen flyttet til Trondheim fra Madrid etter to år med bachelorstudier i historie og politikk bak seg. Da hun begynte på Europastudier ved NTNU som 23-åring visste hun lite om koblingen mellom studiet og fiskeri og havpolitikk. Nå er hun ikke i tvil:

– Kunnskap om utviklingen av EUs regelverk og politikk er svært nyttig for havbruksnæringen.

Les mer om norsk fiskeripolitikk og EU

https://sjomatnorge.no/wp-content/uploads/importedmedia/Fiskerihefte_web.pdf

https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/fiskeri-og-havbruk/1/fiskeri/internasjonaltfiskerisamarbeid/internasjonalt/fisk1/id685828/