1134 Views

Makeløst miljø ombord på tråler

Markus Hansen (19) har vært lærling ved Nordic Wildfish i et år. I fremtiden vil han jobbe for et godt miljø ombord, men også i verden for øvrig.

September 11, 2022
Markus Hansen er fra Vaderøy utenfor Ålesund. Som lærling på rederiet Nordic Wildfish fikk han raskt tilpass og har opparbeidet seg nyttig kompetanse med tanke på videre karriere. Her er han aksjon på dekk. I ferd med å sjakle inn hanefoten under skyting av trål. FOTO: NORDIC WILDFISH
Skrevet av:

Marte Østmoe

Jeg liker å stå på litt, men også å lære, forteller Markus Hansen. I to år har han vært lærling på den mellomstore tråleren Synes. Dette var akkurat en slik type tråler han ønsket å jobbe på. Hansen forklarer det slik:

–Synes er en mellomstor tråler på 54 meter. 15 mann arbeider om bord. Vi går hele Norge på langs. Som oftest er vi på Mørekysten eller i Barentshavet. Arbeidsoppgavene er rullerende, og alle må kunne alt. Noen må jobbe på dekk, andre i selve produksjonen.

Ombord i Synes blir fisken frosset omtrent med det samme den er oppe. Dette for å bevare fiskens kvalitet. Også her er det nødvendig med effektive hender.

–Vi har åtte frysere om bord, forteller Markus, – hver fryser rommer 1200 kilo og fisken fordeles i blokker på 25 – 50 kilo. Denne delen av bedriften kaller Markus for fabrikken, men selv trives han best på dekk.

Setter tak for fangst

–Dekkoperasjonene er det jeg liker best med denne jobben, sier Markus Hansen. Han husker godt den første tiden som lærling og at han raskt opparbeidet se tillit hos basen. –Det er basen som bestemmer hvilke to personer han skal ha med seg på dekk og hvilke oppgaver de skal tildeles.

En tråler som Synes kan få så mye som 50 tonn fisk i en tauing, men Markus sier at båtene i prøver å begrense seg til rundt 10 tonn i hvert tekk.

–Vi er opptatt av å ikke hale for mye fisk om gangen, sier Markus Hansen og forklarer ar bestemmelsen er gjort med tanke på to viktige variabler. For det første skal den fisken som trekkes om bord få den beste behandlingen. Den skal ikke klemmes eller ødelegges og det skal ta kun kort tid før den fryses. Den andre årsaken er hensynet til havet.

Markus Hansen forklarer det slik: –Vi tar ikke mer enn det som er hensiktsmessig både med tanke på kvalitet og miljø. All fisk skal bearbeides og prosesseres på en god måte.

Det første året på Ålesund videregående skole valgte Markus Hansen naturbruk. Det endre året tok han fiske og fangst. Deretter ventet to år i yrkeslivet som lærling ved Nordic Wildfish og på tråleren FOTO: NORDIC WILDFISH

Blått hav, grønt skifte

Miljøet om bord og miljøet i verdenssammenheng er to verdier som opptar Markus Hansen.

–Tilskuddet av lærlinger inn i denne bransjen er uhyre viktig, sier han. – De unge tilfører rederiet noe nytt, innovative tanker, god energi og humor. Ikke minst legger Markus vekt på den nye generasjonens interesse for det grønne skifte. –Her er det mye å ta tak i, innrømmer han. – En viktig ting er eksempelvis at næringen gjør nødvendige tiltak slik at vi etter hvert kan kutte ned på drivstoffet.

Når de unge ombord trekker fram det grønne kortet og vil prate med de eldre om dette, da kan diskusjonen bli noe opphetet, men Markus mener å se en bedring også her. – Flere og flere blir bevisste nødvendigheten av det grønne skifte.

Fiske er framtiden

Markus Hansen representerer selv den nye generasjonen fiskere, han har store vyer og ambisjoner, samtidig ser han opp tid dem som har holdt på en stund. – Jeg har alltid hatt stor respekt for dem, det er dem som lærer oss opp og det er også dem som hjelper oss fram mot en eventuell fiskerikarriere.

Det er nettopp en slik karriere Markus Hansen ser for seg. Når han nå går tilbake på skolebenken er målet å så raskt som mulig å komme tilbake på jobb, men da somstyrmann ombord i en tråler. I dette yrket skånes han kanskje for de aller tyngste takene, men vet at jobben byr på ganske andre utfordringer, ikke minst innen psykologi og kommunikasjon.

– Når man er leder må man kunne snakke med og til hver enkelt. Vi mennesker er forskjellige og selv om alle skal ha den samme informasjonen, må man som leder kunne tilpasse måten det formidles på. Samtidig må det du sier være helt klart og tydelig.

Markus Hansen har likt seg godt på dekk på den mellomstore tråleren Synes. Spesielt sammen med basen Magnus Indrestrand Nordang. Når Markus nå skal tilbake på skolebenken, er målet å komme seg så raskt som mulig tilbake på jobb, men da som styrmann ombord i en tråler. FOTO: NORDIC WILDFISH

Tillit, ansvar og frisk innstilling

For å bli en god fisker ombord på tråler mener Markus Hansen at man også bør ha egenskaper som tålmodighet, ro og handlekraft. Til seg selv har han lovet at selv om han stiger i gradene skal han likevel rette oppmerksomheten mot de yngste ombord. – Det er viktig med tillit, en passe mengde arbeidsoppgaver og godt med ansvar, men helle ikke for mye, sier han. Igjen kommer 19-åringen tilbake til ordet «miljø». Når de eldre tar vare på de yngre på denne måten, da øker det trivselen også innad i hele rederiet.


Sitt ansvar bevisst

Når rederiet skal presenteres, da ønsker han å fremme verdien av lærlingene ved bedriften.

Rederiet Nordic Wildfish ser en stor fordel av å inkludere nye lærlinger. Daglig leder Anders Bjørnerem bekrefter at denne inverteringen er en viktig del av rederiets identitet. FOTO: NORDIC WILDFISH

– Lærlinger en som måte å rekruttere nye arbeidere til båtene våre, sier han. I dag kan han opplyse at rederiet har 14 lærlinger, både fiskelærlinger og maskinlærlinger. På alle rederiets fartøy tar de i mor lærlinger. – Innsatsen vi legger inn for å inkludere dem ombord tror jeg bidrar til at mange også blir hos oss, sier han og legger til at også lærlinger må gjennom en viss prosedyre for å få plass.

– Vi kaller dem inn til intervju og involverer dem som skal ha opplæringsansvaret, sier Bjørnerem som og kan røpe at egenskaper han spesielt setter pris på hos en lærling er at han eller hun er nysgjerrig, har stå-på-vilje og er seriøs.

– Dette er en krevende arbeidsplass der store krefter er i sving, opplyser han.

– Det er viktig for oss at de som er ombord har de rette holdningene til risiko, er årvåkne og følger med.

Ved de fleste tilfeller går det knakende godt med lærlingene ved Nordic Wildfish.

– Det er svært kjekt å se en ungdom komme fra skolen og vokse inn i en rolle på havet og mestre dette yrket, sier Anders Bjørnerem. Han peker også på rederiets mål om å både være en aktiv læringsplass og en god arbeidsplass for de ansatte.

– Lærlingene tilfører en ungdommelighet og et annen type tankegodts, sier han og minner om at man på i dette yrket både bor og arbeidet tett på hverandre. Da er et viktig, som Bjørnerem sier, – at mannskapet består av mennesker med ulike erfaringer, kompetanse, alder og kjønn. Alt dette til sammen er viktig for å skape en god dynamikk ombord.