Elevar med tru på Framtida

Seks elevar ved skulen gjev gjerne tips og råd til andre som er interessert i dette feltet. Alle siktar seg inn på ei framtid innan oppdrettsnæringa. Dei har no fullført andre året på TAF/YSK-marin. TAF/YSK-marin er eit 4-årig utdanningstilbod som kombinerer fagbrev og studiekompetanse. Elevane er 17 år og har allereie to års arbeids-erfaring bak seg. Dei har opparbeida seg ein solid bakgrunn og gjort deg tankar om oppdrettsnæringa si framtid og reflektert over sine val.

Dybde og bredde

Elevane er Marius Lund Halland, Selma Folgerø, Malin Gausareide Bertelsen, Tarjei

Indrebøn, Noah Berge og Sander S. Ådland. Dei er tilsett henholdsvis ved Havforskningsinstituttet sin forskningsstasjon i Matre, Benchmark Genetict Norway AS i Bjørnafjorden, Mowi avd. Kvingo i Masfjorden, Bolaks i Eikelandsosen, Bremnes Seashore på Bømlo og Hardingsmolt i Tørrvikbygd.

Dei representerer derfor ei stor bredde både i bedrift og produksjon.

I bakkane ved Benchmark Genetic Norway AS er det omlag 1000 fiskelarvar. Her jobbar Selma Folgerø. Bakkane er sortert etter familie og har kvar sin QR kode som kan brukes til å finne informasjon om den gitte familie FOTO: FUSA VGS

Sjømat på bordet

Ved Fusa vidaregåande skule står sjømaten høgt. Ikkje berre på menyen, men også som ein viktig global ressurs.

Alle dei seks elevane opplever det meiningsfult å tilhøyra ei næring som produserer mat, men veit samstundes at mengden fisk vi får frå havet dei siste åra har vorte mindre. For å halda oppe mengden av sjømat i verden, må akvakultur og oppdrettsnæringa kompensera for denne nedgangen. Dette er ein viktig motivasjon for elevane. Dei er klar på at oppdrettsnæringa har mange utfordringar som må løysast, men dei unge har stor tru på at inovasjon og kompetanse vil vera med å gje ei positiv utvikling i næringa.

Velferd og bærekraft

Marius er lærling ved Havforskningsinstituttet sin forskningsstasjon i Matre. Han ser at forskningsmiljøet har eit stort fokus på bærekraft og utvikling i produksjonen av sjømat.

– Genetikk er eit anna viktig område innan forsking, seier han. – Den kan bidra til å gjera oppdrettsnæringa meir «robust».

Benchmark Genetics driv avlsarbeid på laks med mål å oppnå betre dyrevelferd og bærekraftig produksjon. Selma synest det er spennande og motiverande å vera ein del av dette arbeidet. Ho oppleve at dei daglege arbeidsoppgåvene er ein del av ein større heilskap.

Sander S. Ådland har dagleg tilsyn med fisk i kar ved Hardingsmolt. FOTO: FUSA VGS

Inovasjon og optimisme

Både Malin og Sander som jobbar med settefisk og landbasert produksjon, samt Tarjei og Noah som jobbar med matfiskproduksjon i sjø, opplever at ny kunnskap både frå forskingsmiljøa og innan genetikk meir og meir vert teke i bruk i kommersiell produksjon.

–Selskapa er flinke til å ta i bruk ny kunnskap og har stor grad av inovasjon i eigne bedrifter, seier dei.

– Det vert stadig prøvd ut nye ting både innan teknologi og produksjonsmetodar som skal vera med å gje ein meir bærekraftig produksjon.

Elevane synest derfor at heile oppdrettsbransjen sin vilje til nytenking er med å skapa optimisme og tru på framtida.

Frå problem til løysing

Dei har trua på teknologisk utvikling, og meiner at ny teknologi kan vera med på å løysa mange av dei utfordringane som næringa har i dag. Lukka anlegg i sjø, meir produksjon på land, nye og betre produk-sjonsstyringssystem og fisk som er meir motstandsdyktig mot sjukdom vert nemnt som eksempel på ting som vil bidra til ein meir miljøvennleg produksjon. Elevane meiner at dette til saman vil gje betre fiskevelferd. Ei slik utvikling krev kompetanse og erfaring, og dei trur at dei i framtida kan vera med å bidra i denne utviklinga.

Malin utfører dagleg rutiner på arbeidsplassen Mowi avd. Kvingo. Her er Malin Gausareide Bertelsen i gang. FOTO: FUSA VGS

Trivsel på arbeidsplassen

Marius, Malin, Selma, Noah, Tarjei og Sander har no fått to års erfaring med å kombinera utdanning og arbeidsliv. Dei synest dette er ein flott kombinasjon og fører til ein god variasjon mellom praksis og klasserom. Trivsel på arbeidsplassen vert spesielt trekt fram som ei positiv oppleving. Dei føler at arbeidsmiljøet er godt og at dei vert inkludert i bedrifta på lik linje med alle andre tilsette.

Dei er alle glad for valet dei gjorde for to år sidan då dei skulle starta på vidaregåande utdanning.

Jorda rundt med Maruis

Som del av utdanninga fekk Marius Halland like før jul 2021, vera ein del av Havforksningsinstituttet sin delegasjon på Statsråd Lehmkuhl si jordomsegling One Ocean Expedition, som er ein del av FN sitt Havtiår. Marius følgde seilasen frå Miami til New York. Målet var å skapa merksemd og dela kunnskap om havet si viktige rolle for ei bærekraftig framtid i eit globalt perspektiv.

Tarjei Indrebø på ein av Bolaks sine oppdrettsmerder i Fusafjorden. FOTO: FUSA VGS

Ut og fram

Om to nye år vil desse seks elevane få fagbrev og studiekompetanse. Men kva då?

Nei, alle er dei enno litt usikre på kva dei vil gjera etter ferdig utdanning. Dei kan velja om dei vil halda fram som fagoperatør i oppdrettsnæringa, eller om dei vil ta meir utdanning. Ein ting har dei likevel eit felles håp om: Eit yrke og ei framtid innan akvakultur.

Skuledagen i båt og i naust

Johannes Taranger (16) og Tor Eirik Østervold (16) har begge gått i ein av dei fire klassane på naturbrukslina. Dei to kameratane fortel gjerne om skuledagane sine på Austevoll.

–Me byrjar dagen med gratis frukost i kantina på skulen. Så er det morgonmøte med Stig Storebø kontaklæraren vår. Då går me gjennom kva som skal skje. Det blir avgjort om me skal setja noko bruk eller om me skal ta opp det me allereie har i sjø. Me finn ut kven som skal vera med i båt og kven som skal vera att på naustet.

Dei som er att i naustet lærer å knyta, spleisa, bøta garn og laga reiskap. Me fell garn, lagar hummarteiner, fiskemerdar og torskeruser. Eg ser fram til å teste hummarteina mi og har høyrd at denne teinetypen fiskar særs bra, seier Tor Eirik.

– Og så blir det spanande å prøve rusefisket for det har eg ikkje gjort før.

Ein ting er å fiske, elevane skal også lære seg å behandle maten på rett vis. FOTO: STIG STOREBØ

Alle mann om bord

Johannes fortel at dei som er med på båtane kan få mange ulike oppgåver.

–Vi kan bli satt til å halar krepseteiner, krabbe- og hummarteiner og garn. Om me er ute med den store sjarken så kan det vera fjordagarn eller seigarn og om me er ute i Tobiasen så er det ofte makrell- eller sildagarn. Det er kjekt at om me visar oss dyktig nok så får elevane gå ut på eigenhand med småsjarken.

–Noko av makrellen går til agn, seier Tor Eirik. – Elles lærer me oss å behandla fisken. Me sløyer og fileterer. I løpet av året har me og laga røykeaure, røykt lange og lubbesild. Det hender me kokar kreps, krabbe og skjell og kosar oss med det på kaien.

På Austevoll skule lærer du å fiske både med teine og garn. FOTO: STIG STOREBØ

Oppdrett eller fiske frå båt

Dei to gutane synes det er like kjekt å vere på vann som på land.

–Det er eigentleg det same. Me likar begge deler. Om eg har byrja på noko reiskap, så likar eg å gjere meg ferdig med det. Då blir eg på land, seier Johannes.

–Det er veldig sosialt på naustet. Me pratar ein del om framtidsplanar når me jobbar. Nokre i klassen vil på oppdrett, men det er fleste som vil bli fiskarar.

Naturbruk er veldig populært, seier Tor Eirik. – Austevoll videregående skole har 60 plassar på naturbruk Vg1 og 60 plassar på Vg2. Av desse er 30 plassar på linja Fiske og fangst og 30 plassar på Akvakultur. –Det blir spennande og sjå om me kjem inn og kan gå vidare.

Begge gutane vil inn på linja Fiske og fangst. Men er usikre på kva karaktersnittet blir for å kome inn.

Johannes kryssar fingrane:

–Trur det skal gå fint!

Best i test

Lofotfiske har vore det beste med heile skuleåret. Det er seier dei i kor.

– Me fiska torskekvoten til skulen med båten vår «Stø Kurs». Det var fantastisk kjekt. Miljøet om bord var veldig bra og me vart skikkeleg samansveisa. Det blei og ein smakebit på kva som ventar oss om me får læreplass på fiskebåt om eit år.

I messa etes det ikkje berre fisk, god stemning blir det og med pizza. FOTO: STIG STOREBØ

Nytte og moro

Gutane fortel at dei aldrig blei sjøsjuke, men fleire andre vart. Likevel var alle med. Johannes fortel:

–Ein dagen hadde me garn på yttersida av Lofoten og fleire måtte spy, men alle greidde å bidra sjølv om dei var sjøsjuke.

Ikkje alle var med på Lofotfiske. Dei skulle gå akvakultur andre året, fekk vera utplassert i to veker og var på lakseoppdrett eller på Havforskingsinstituttet.

Av andre ting som er bra med naturbruk vil Tor Eirik og Johannes seie at aktivitetane har vore både nyttige og morosame.

–Me har hatt strandrydding, tatt D5Lsertifikat og IMO50. Elles har det beste vore at me har fått mange nye vener. Eg kjende berre tre av dei i klassen frå før, seier Tor Eirik.

–Mange som går på vidaregåande i Austevoll må flytte på hybel, så det er bra at skulen legg til rette for at me kan bli kjend utan om skuletida og. Me kan gå på open idrettshall, spele bowling og me får gå gratis i svømmehallen ein dag i veka.

Les meir om skulen HER https://www.austevoll.vgs.no

Energi og miljøfag ny linje på Val – med blågrønn tyngde

Val Videregående Skole starter denne høsten opp med fire fordypninger innen VG1 naturbruk. Fordypningene hestefag, landbruk og akvakultur fortsetter som før, men i tillegg starter vi for første gang energiog miljøfag. Dette håper vi vil gi nye spennende muligheter for oss som skole, elevene som velger denne fordypningen og samarbeidspartnere i nærmiljøet. I tillegg ønsker vi å bygge tettere bånd mot høyere utdanningsinstitusjoner.

Energi- og miljøfag:

Den nye fordypningen vil i år starte med elever på førsteåret. De vil få innføring i akvakultur og landbruk, for å videre kunne jobbe med energi og miljøspørsmål innenfor disse næringene. Landbruk og akvakultur er viktige næringer både for naturbruk generelt, men også for Nærøysund og Val. Elevene vil jobbe med energi- og miljøspørsmål innen næringene teoretisk, arbeide med det på skolen i praksis, og besøke bedrifter for å se deres løsninger og utfordringer.

Andre emner i faget vil være blant annet: fornybar energi, selvforsyning, fiske, akvaponi og bærekraft. Det vil også tilrettelegges for at elevene kan ta realfag for å få spesiell studiekompetanse. Programfaget på fordypningen gir en fin mulighet til å forklare teorien gjennom praksis.

Skolen jobber med flere bærekraftstiltak, og elevene vil få være med på disse prosessene. Et av områdene det arbeides med er effektivisering av skolens flisfyringsanlegg. I tillegg utredes muligheter for flere fornybare energi-kilder. Dette kommer i tillegg til arbeidet mot grønnere drift innen landbruk og akvakultur.

Prøvetaking på vårt eget anlegg FOTO: VAL VGS

Hvorfor ny linje?

Undervisning om hvordan produsere mat, dyrehold og bruk av naturen er hovedprinsipper innen naturbruk. Denne kunnskapen formidles hver dag på Val. Det er de siste årene blitt rettet mer oppmerksomhet mot hvordan denne produksjonen kan gjøres mer grønn eller bærekraftig. I skolens læreplaner står det nå om bærekraft i alle fag, og vi opplever at elevene også er mer opptatt av miljøspørsmål. I tillegg merker vi på Val en satsning på bærekraftige tiltak hos både blå og grønne bedrifter i nærmiljøet. Disse faktorene, vår interesse for bærekraft, og et ønske om å utdanne mennesker innen dette raskt voksende fagfeltet gjorde at vi har valgt å starte opp denne fordypningen akkurat nå.

Elevene er ofte ute på vårt eget oppdrettsanlegg i Foldafjorden FOTO: VAL VGS

Muligheter etter energi og miljø

Fordypningen vil bygges mot at elevene skal ta studieforberedende det siste året på videregående. Da oppnår de spesiell studiekompetanse, og vil være klare for høyere utdanning. Med en bakgrunn hvor teori og praksis går tett sammen vil elevene ha et godt grunnlag for en rekke utdanningsprogrammer.

Produksjon av fiskefôr på laboratoriet FOTO: VAL VGS

Oceanize

Vi i Oceanize er veldig positive til at energi, miljø og bærekraft settes på timeplanen og at elevene får muligheten til å velge denne studieretninga, sier prosjektleder i sirkulærselskapet, Tormod Steen, og legger til: – Framover vil bedrifter bli målt på både klimaavtrykk og oppnåelse av bærekraftsmål, så utdanningstilbudet vil tilføre regionen en nødvendig kompetanse.

In å være ute

Uansett ordets innhold, hvis du velger en karriere innen fiske og fangst, velger du samtidig et liv bestående av mye frisk luft. Spør vi en elev hva som er best ved å velge ei linje innen aquakultur og fiske, ja da svarer de fleste: – Det å være ute!

I denne utgaven at Gullkantet fremtid møter vi blant annet lærlingen Markus Hansen. Det vil si, fra høsten av setter han seg tilbake på skolebenken og tar sikte på å bli skipsoffiser. Likevel er det livet på dekk han liker aller best. Livet ute. Helst også midt ute på Nordsjøen. For ham er det stor stas å se sommersola gå ned i det store havet.

Mia Maria Knutsen går på Kalnes videregående skole. Fra høsten av går hun inn i sine første år som lærling på skuta Solan. Mia skal fiske krabber og går derfor ikke like langt ut, men ikke desto mindre kan det bli tøffe tak ombord. Opp gjennom skolegangen har Mia dessverre erfart at noen tror hun ikke tåler dette yrket. De mener det ikke egner seg for jenter. Så feil kan man altså ta. I møte med slike fordommer jobber Mia bare enda litt hardere, løfter enda litt tyngre.

Ferske tall fra Fiskeridirektoratet sier at andelen kvinnelige øker, men fortatt er den lav. Av 9851 helårsfiskere, er bare 360 kvinner. Andelen helårsfiskere under 30 år har holdt seg på samme nivå som for 20 år siden. Dette kan jo ikke være annet enn positivt?

Skolene vi kan lese om i dette magasinet reporterer om økt popularitet innen faget. Det er høye søkertall og hard konkurranse. Et fellestrekk blant elever og lærlinger, hvis de skal peke på en klar årsak til valg av yrke, da trekker de fram verdien av frisk luft.

Med dette kan vi kanskje konkludere at det er in å være ute? Nok en gang kan vi med dette bekrefte at tidsskriftet vårt lever opp til navnet sitt: Gullkantet fremtid.

Redaksjonsleder
Marte Østmoe

Har DU lyst på en spennende og fremtidsrettet jobb? Innen fiskeri og oppdrettsnæringen vil du finne gode og utfordrende jobber.

Vg1 Naturbruk blå linje

På Vg1 Naturbruk vil du lære om produksjon knyttet til sjø og vann, som fiske, akvakultur og opplevelser. Friluftsliv og sjøliv er hverdag! Opplæringen skjer med veksling mellom teori og praksis på skolen og ved utplassering i bedrifter.

Vg2 Akvakultur

Elevene får erfaring i moderne fiskeoppdrett gjennom teori på skole og praksis på skolen. Vi samarbeider også her med næringen og har elever utplassert på moderne oppdrettsanlegg.

Vg2 Fisk  & fangst

Et tilbud til deg som vil bli fisker eller fiskeskipper. Skolen disponerer fiskebåter som brukes i opplæringen, og har et godt samarbeid med næringen Om praksis-opplæring på moderne fiskefartøy. Alle elever får en praksisperiode I Nord-Norge.

Vg3 Naturforvaltning

Elever som ønsker generell studiekompetanse og vil studere videre, kan ta Vg3 Naturforvaltning. Programfaget natur-forvaltning vil inneholde en del praksis.

 

Havbruksnæringen i Ytre Namdal stiller opp

Havbruksnæringen kjennetegnes blant annet ved å være raskt ute med å utvikle og ta i bruk ny kunnskap og teknologi. Selv om mange av de videregående skolene som tilbyr opplæring innen marin- og maritim sektor har rask omstillingsevne, kan det være litt av en oppgave å oppdatere opplæringen i tråd med havbruksnæringens raske utviklingstakt. I takt med næringens utvikling er også antall skoler med akvakulturfaglig tilbud økt, og dermed også antall elever som tar akvakulturfaglig utdanning.

Opplæring på egne anlegg

På Val videregående skole i Nærøysund kommune i Trøndelag får elevene opplæring ute på skolens egne oppdrettsanlegg, og får praktisere den teoretiske kunnskapen sin både på laks, blåskjell, alger, kråkeboller og andre arter som Val har konsesjoner på. Men med over 60 akvakulturelever fordelt på vg1 og vg2 kan det bli vel trangt ute på anleggene. Da er det flott at aktørene i havbruks- næringen i Ytre Namdal stiller både anlegg og kompetanse til disposisjon når elevene skal ut i praksis.

-Det skulle bare mangle at vi ikke stiller opp, sier Frode Lauritzen, personalsjef på SinkabergHansen. Som et helintegrert oppdrettsselskap er de avhengige av tilgang på dyktige medarbeidere, og da er samarbeidet med Val en nøkkelfaktor.

-Samarbeidet med Val gjør at vi kommer tettere på skolen og elevene, og har også gjort oss mer bevisste på viktigheten av å få presentert næringen for ungdommer i regionen, så dette føler vi er vinn-vinn for alle parter, forsetter Lauritzen, og forteller at elever som er ute i praksis også gir SinkabergHansen førstehånds muligheter til å skaffe seg godt kvalifisert arbeidskraft gjennom for eksempel lærlingeløp.

Godt samarbeid

At samarbeidet mellom næringsliv og skole fungerer og bærer frukter kan Gøril Rasmussen på Opplæringskontoret for Fiskerifag Nord i Trøndelag (OFNT) bekrefte. OFNT har i flere år gjennomført marine jenteleirer for ungdomsskoleelever, rådgiversamlinger for grunnskoler, deltatt på utdanningsmesser, arrangert sjømatdager på skolene og marin grundercamp for 9.klassinger. Her har bedriftene stilt velvillig opp når de blir spurt om å delta på ulike måter, noe som gir ungdommene et tidlig møte med det blå næringslivet i distriktet. Og da er det kanskje ikke så rart at flere hundre ungdommer hvert år søker på sommerjobb i havbruksnæringen i Ytre Namdal, et tilbud som bedriftene tilbyr i samarbeid med Nærøysund kommune.

Bilde av elever i praksis.
Bilde av elever i praksis.

-Med over 30 elever som ønsker læreplass i havbruksnæringen er det naturligvis trangt om plassene, men bedriftene har strukket seg langt og lagt til rette for at alle elevene skal få læreplass, sier Gøril. Og hun skryter av bedriftene som stiller opp og ikke minst de ansatte ute på anleggene som virkelig tar oppgaven som instruktører på alvor.

-Lærlingene blir fulgt opp på en veldig god måte, og jeg er imponert over det faglige nivået på mange av de» sier Gøril. Dette tror hun skyldes at lærlingene får ansvar under opplæringen, og at mange av de ansatte selv har vært lærling for ikke så lenge siden. «Å lære av jevnaldrende er sjelden feil, og det virker som om at de ansatte på anleggene også øker egen kompetanse når de må dele sin egen kunnskap med andre» fortsetter Gøril.

Helhetlig tilnærming

For kystsamfunn som Ytre Namdal er et tett samarbeid mellom næringsliv og skole en forutsetning for videre vekst og utvikling. Dette innebærer en helhetlig tilnærming til omdømmebygging, rekruttering og utdanning.

-For SinkabergHansen er det essensielt å ha tilgang på kvalifisert arbeidskraft, og da må vi også være villige til å ta del i opplæringen og gi elevene en tidsriktig kompetanse som de får bruk for når de skal ut som lærlinger og senere arbeidstagere, sier Frode Lauritzen. Han roser samtidig Opplæringskontoret og den jobben som Gøril gjør med oppfølging av lærlingene.

-Samspillet mellom skole, opplæringskontor, næringsliv og kommune er en forutsetning for å lykkes med rekruttering og opplæring, og jeg tror vi har gjort mye riktig her i Ytre Namdal, avslutter Lauritzen.